[] ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง 26 กุมภาพันธ์, 2020, 11:10:24 AM
[] ประกาศ เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2563 12 กุมภาพันธ์, 2020, 13:26:04 PM
[] ประกาศ เผยแพร่ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 28 มกราคม, 2020, 11:11:47 AM
[] ประกาศ เผยแพร่แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 13 มกราคม, 2020, 15:01:48 PM
[] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน 02 มกราคม, 2020, 16:06:40 PM
[] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 02 มกราคม, 2020, 16:03:45 PM
[] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ธันวาคม, 2019, 10:50:34 AM
[] ประกาศ การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (EB2) 16 ธันวาคม, 2019, 15:45:53 PM
[] ประกาศ เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 16 ธันวาคม, 2019, 13:33:50 PM
[] ประกาศ การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (EB4) 14 ธันวาคม, 2019, 15:54:41 PM