ความครอบคลุมวัคซีนแยกตามหน่วยบริการ(หมู่)
ความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มบุคลากรการแพทย์(แยกปี)
ความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มอสม.(แยกปี)
ความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มสูงอายุ(แยกปี)
ความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มโรคเรื้อรัง(แยกปี)
ความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มประชาชนทั่วไป18-59ปี(แยกปี)
ความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มประชาชนทั่วไป12-17ปี(แยกปี)
ความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มประชาชนทั่วไป5-11ปี(แยกปี)
ความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์(แยกปี)
ความครอบคลุมวัคซีนรวมทุกกลุ่ม(แยกปี)