หน้าที่ 
 จาก 77
รายการ 1 ถึง 20 จาก 1533
วันที่ประชุม
เลขกลุ่มการฯ
หน่วยงาน(ฉบับหน.)
หนังสือเรื่อง(ฉบับเต็ม)
จากหน่วยงาน
หนังสือลงวันที่
วันที่กลุ่มการฯลงแจ้ง
เลขรับบริหาร
04/10/2019 950/62 ห้อง ส.ป. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานส่งเสริมฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานผู้ป่วยนอก OPD ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานห้องคลอด LR ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานPalliative care ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานเปล ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 NCD ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานผู้ป่วยใน WARD ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งาน IT ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานหน่วยจ่ายกลาง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 กลุ่มการพยาบาล ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานให้คำปรึกษา/จิตเวช ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 ห้องบัตร/เวชระเบียน ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/10/2019 950/62 งานประกัน ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562 รุ่น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 01/05/2019 14/05/2019 1711/62
04/09/2019 1063/62 NCD ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 16/05/2019 27/05/2019 1917/62
31/08/2019 971/62 งานให้คำปรึกษา/จิตเวช จัดสรรงบประมาณโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 งวดที่ 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 07/05/2019 14/05/2019 1765/62
28/08/2019 1152/62 งานส่งเสริมฯ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ครั้งที่18 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 27/05/2019 10/06/2019 2070/62
20/08/2019 661/62 ทราบเข้าแฟ้ม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่9 และการนำเสนอผลงานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 25/03/2019 29/03/2019 1199/62
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก