หน้าที่ 
 จาก 30
รายการ 1 ถึง 20 จาก 582
วันที่ประชุม
เลขกลุ่มการฯ
หน่วยงาน(ฉบับหน.)
หนังสือเรื่อง(ฉบับเต็ม)
จากหน่วยงาน
หนังสือลงวันที่
วันที่กลุ่มการฯลงแจ้ง
เลขรับบริหาร
09/04/2019 2233/61 งานส่งเสริมฯ ขอความอนุเคราะห์แหล่งฝึกปฏิบัติงานให้กับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23/11/2018 28/11/2018 4603/61
11/02/2019 72/62 กลุ่มการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ 02/01/2019 14/01/2019 064/62
11/02/2019 85/62 กลุ่มการพยาบาล เชิญประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ(วิชาชีพพยาบาล)ตามมาตรา 18(13) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 07/01/2019 16/01/2019 089/62
01/02/2019 2289/61 กลุ่มการพยาบาล ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini M.M. Health รุ่นที่ 26 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 29/11/2018 03/12/2018 4685/61
30/01/2019 76/62 งานหน่วยจ่ายกลาง ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(สพปร.) 15/12/2018 14/01/2019 5113/61
30/01/2019 76/62 งานห้องคลอด LR ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(สพปร.) 15/12/2018 14/01/2019 5113/61
30/01/2019 76/62 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(สพปร.) 15/12/2018 14/01/2019 5113/61
30/01/2019 81/62 งานส่งเสริมฯ ขอเชิญประชุมโครงการ Empowerment to effective DOT ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 07/01/2019 16/01/2019 084/62
30/01/2019 76/62 ทีมคร่อม IC ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(สพปร.) 15/12/2018 14/01/2019 5113/61
30/01/2019 76/62 งานผู้ป่วยใน WARD ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(สพปร.) 15/12/2018 14/01/2019 5113/61
28/01/2019 63/62 งานส่งเสริมฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(เอดส์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 04/01/2019 14/01/2019 054/62
28/01/2019 63/62 งาน IT ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(เอดส์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 04/01/2019 14/01/2019 054/62
28/01/2019 53/62 กลุ่มการพยาบาล ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน วันน้ำตาล มหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ์ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ 28/12/2018 14/01/2019 038/62
23/01/2019 2389/61 ห้องบัตร/เวชระเบียน ขอเชิญประชุม(การใช้รหัสโรค) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 12/12/2018 27/12/2018 4904/61
23/01/2019 2389/61 ห้องบัตร/เวชระเบียน ขอเชิญประชุม(การใช้รหัสโรค) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 12/12/2018 27/12/2018 4904/61
23/01/2019 2389/61 ห้องบัตร/เวชระเบียน ขอเชิญประชุม(การใช้รหัสโรค) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 12/12/2018 28/12/2018 4904/61
23/01/2019 2389/61 ห้องบัตร/เวชระเบียน ขอเชิญประชุม(การใช้รหัสโรค) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 12/12/2018 28/12/2018 4904/61
21/01/2019 22/62 งานห้องคลอด LR ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 26/12/2018 14/01/2019 001/62
21/01/2019 35/62 งานผู้ป่วยใน WARD ขอเชิญประชุมตรวจประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 03/01/2019 14/01/2019 074/62
21/01/2019 93/62 งานส่งเสริมฯ ขอเชิญประชุม(คณะกรรมการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 08/01/2019 16/01/2019 117/62
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก