หน้าที่ 
 จาก 46
รายการ 1 ถึง 20 จาก 911
วันที่ประชุม
เลขกลุ่มการฯ
หน่วยงาน(ฉบับหน.)
หนังสือเรื่อง(ฉบับเต็ม)
จากหน่วยงาน
หนังสือลงวันที่
วันที่กลุ่มการฯลงแจ้ง
เลขรับบริหาร
24/06/2019 97/62 กลุ่มการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 10/01/2019 20/01/2019 158/62
15/06/2019 457/62 งานห้องคลอด LR ขอชี้แจงกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ.2562 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 21/02/2019 07/03/2019 835/62
10/06/2019 548/62 ทราบเข้าแฟ้ม ขอเชิญประชุมวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 11/03/2019 14/03/2019 996/62
03/06/2019 621/62 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 08/03/2019 22/03/2019 1127/62
01/06/2019 609/62 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15/03/2019 22/03/2019 1103/62
15/05/2019 366/62 กลุ่มการพยาบาล การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 14/02/2019 20/02/2019 666/62
13/05/2019 559/62 NCD ขอเชิญบุคลากรสาธารณุขเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2562 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 27/02/2019 15/03/2019 1012/62
08/05/2019 386/62 กลุ่มการพยาบาล โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 18/02/2019 21/02/2019 701/62
22/04/2019 402/62 ทราบเข้าแฟ้ม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07/02/2019 21/02/2019 736/62
16/04/2019 501/62 งานผู้ป่วยนอก OPD ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในโรงพยาบาลชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 01/03/2019 12/03/2019 909/62
16/04/2019 501/62 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในโรงพยาบาลชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 01/03/2019 12/03/2019 909/62
11/04/2019 632/62 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ 11/03/2019 22/03/2019 1149/62
09/04/2019 2233/61 งานส่งเสริมฯ ขอความอนุเคราะห์แหล่งฝึกปฏิบัติงานให้กับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23/11/2018 28/11/2018 4603/61
05/04/2019 618/62 งานให้คำปรึกษา/จิตเวช ส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 19/03/2019 22/03/2019 1111/62
05/04/2019 618/62 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 19/03/2019 22/03/2019 1111/62
05/04/2019 618/62 ห้อง ส.ป. ส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 19/03/2019 22/03/2019 1111/62
05/04/2019 618/62 งานผู้ป่วยนอก OPD ส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 19/03/2019 22/03/2019 1111/62
05/04/2019 601/62 งานส่งเสริมฯ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้กับนิสิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 14/03/2019 22/03/2019 1092/62
05/04/2019 618/62 งานห้องคลอด LR ส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 19/03/2019 22/03/2019 1111/62
05/04/2019 618/62 กลุ่มการพยาบาล ส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 19/03/2019 22/03/2019 1111/62
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก