ยอดหนังสือเข้าประจำวัน

 
วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 07/08/2020   0
2. 07/08/2020 เทคนิคการแพทย์(LAB) 2
3. 07/08/2020 ฝ่ายเภสัชกรรม 4
4. 07/08/2020 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 6
5. 07/08/2020 งานกายภาพบำบัด 2
6. 07/08/2020 งานแผนไทย 2
7. 07/08/2020 X-Ray 2
8. 07/08/2020 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4
9. 07/08/2020 ฝ่ายทันตกรรม 2
10. 07/08/2020 กลุ่มการพยาบาล 9
11. 07/08/2020 องค์กรแพทย์ 7
12. 06/08/2020   0
13. 06/08/2020 เทคนิคการแพทย์(LAB) 2
14. 06/08/2020 ฝ่ายเภสัชกรรม 3
15. 06/08/2020 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 9
16. 06/08/2020 งานกายภาพบำบัด 3
17. 06/08/2020 งานแผนไทย 1