ยอดหนังสือเข้าประจำวัน

 
วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 24/02/2020 เทคนิคการแพทย์(LAB) 16
2. 24/02/2020 ฝ่ายเภสัชกรรม 12
3. 24/02/2020 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 17
4. 24/02/2020 งานกายภาพบำบัด 11
5. 24/02/2020 งานแผนไทย 12
6. 24/02/2020 X-Ray 12
7. 24/02/2020 ฝ่ายบริหารทั่วไป 17
8. 24/02/2020 ฝ่ายทันตกรรม 13
9. 24/02/2020 กลุ่มการพยาบาล 30
10. 24/02/2020 องค์กรแพทย์ 14
11. 21/02/2020 เทคนิคการแพทย์(LAB) 1
12. 21/02/2020 ฝ่ายเภสัชกรรม 1
13. 21/02/2020 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 1
14. 21/02/2020 งานกายภาพบำบัด 1
15. 21/02/2020 งานแผนไทย 1
16. 21/02/2020 X-Ray 1
17. 21/02/2020 ฝ่ายบริหารทั่วไป 2