วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 14/12/2018 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 1
2. 14/12/2018 ฝ่ายบริหารทั่วไป 1
3. 14/12/2018 กลุ่มการพยาบาล 8
4. 14/12/2018 องค์กรแพทย์ 3
5. 12/12/2018 เทคนิคการแพทย์(LAB) 2
6. 12/12/2018 ฝ่ายเภสัชกรรม 4
7. 12/12/2018 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 4
8. 12/12/2018 งานกายภาพบำบัด 2
9. 12/12/2018 งานแผนไทย 2
10. 12/12/2018 X-Ray 2
11. 12/12/2018 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4
12. 12/12/2018 ฝ่ายทันตกรรม 3
13. 12/12/2018 กลุ่มการพยาบาล 9
14. 12/12/2018 องค์กรแพทย์ 5
15. 11/12/2018 เทคนิคการแพทย์(LAB) 1
16. 11/12/2018 ฝ่ายเภสัชกรรม 1
17. 11/12/2018 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 1
18. 11/12/2018 งานกายภาพบำบัด 1
19. 11/12/2018 งานแผนไทย 1
20. 11/12/2018 X-Ray 1
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก