วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 15/01/2019 เทคนิคการแพทย์(LAB) 9
2. 15/01/2019 ฝ่ายเภสัชกรรม 10
3. 15/01/2019 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 9
4. 15/01/2019 งานกายภาพบำบัด 6
5. 15/01/2019 งานแผนไทย 8
6. 15/01/2019 X-Ray 6
7. 15/01/2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป 10
8. 15/01/2019 ฝ่ายทันตกรรม 7
9. 15/01/2019 กลุ่มการพยาบาล 12
10. 15/01/2019 องค์กรแพทย์ 6
11. 14/01/2019 เทคนิคการแพทย์(LAB) 3
12. 14/01/2019 ฝ่ายเภสัชกรรม 8
13. 14/01/2019 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 7
14. 14/01/2019 งานกายภาพบำบัด 5
15. 14/01/2019 งานแผนไทย 3
16. 14/01/2019 X-Ray 3
17. 14/01/2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป 5
18. 14/01/2019 ฝ่ายทันตกรรม 4
19. 14/01/2019 กลุ่มการพยาบาล 6
20. 14/01/2019 องค์กรแพทย์ 5
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก