ยอดหนังสือเข้าประจำวัน

 
วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 21/10/2019 เทคนิคการแพทย์(LAB) 3
2. 21/10/2019 ฝ่ายเภสัชกรรม 6
3. 21/10/2019 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 4
4. 21/10/2019 งานกายภาพบำบัด 2
5. 21/10/2019 งานแผนไทย 3
6. 21/10/2019 X-Ray 2
7. 21/10/2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป 9
8. 21/10/2019 ฝ่ายทันตกรรม 4
9. 21/10/2019 กลุ่มการพยาบาล 7
10. 21/10/2019 องค์กรแพทย์ 4
11. 18/10/2019 เทคนิคการแพทย์(LAB) 20
12. 18/10/2019 ฝ่ายเภสัชกรรม 17
13. 18/10/2019 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 18
14. 18/10/2019 งานกายภาพบำบัด 10
15. 18/10/2019 งานแผนไทย 11
16. 18/10/2019 X-Ray 11
17. 18/10/2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป 20