วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 15/07/2019 เทคนิคการแพทย์(LAB) 18
2. 15/07/2019 ฝ่ายเภสัชกรรม 23
3. 15/07/2019 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 24
4. 15/07/2019 งานกายภาพบำบัด 16
5. 15/07/2019 งานแผนไทย 17
6. 15/07/2019 X-Ray 16
7. 15/07/2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป 25
8. 15/07/2019 ฝ่ายทันตกรรม 20
9. 15/07/2019 กลุ่มการพยาบาล 38
10. 15/07/2019 องค์กรแพทย์ 21
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก