ยอดหนังสือเข้าประจำวัน

 
วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 20/01/2021 เทคนิคการแพทย์(LAB) 3
2. 20/01/2021 ฝ่ายเภสัชกรรม 8
3. 20/01/2021 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 10
4. 20/01/2021 งานกายภาพบำบัด 4
5. 20/01/2021 งานแผนไทย 3
6. 20/01/2021 X-Ray 3
7. 20/01/2021 ฝ่ายบริหารทั่วไป 10
8. 20/01/2021 ฝ่ายทันตกรรม 7
9. 20/01/2021 กลุ่มการพยาบาล 22
10. 20/01/2021 องค์กรแพทย์ 7
11. 20/01/2021 ทีมคร่อม ENV 2
12. 20/01/2021 ไม่แจ้ง 2
13. 14/01/2021 เทคนิคการแพทย์(LAB) 3
14. 14/01/2021 ฝ่ายเภสัชกรรม 3
15. 14/01/2021 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 5
16. 14/01/2021 งานกายภาพบำบัด 2
17. 14/01/2021 งานแผนไทย 2