หน้าที่ 
 จาก 69
รายการ 1 ถึง 20 จาก 1373
วันที่กลุ่มการฯลงแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือเข้า
17/04/2019 งานPalliative care 1
17/04/2019 งานประกัน 1
17/04/2019 งานส่งเสริมฯ 2
17/04/2019 งานหน่วยจ่ายกลาง 1
17/04/2019 งานให้คำปรึกษา/จิตเวช 1
17/04/2019 ทราบเข้าแฟ้ม 2
17/04/2019 ประชาสัมพันธ์ 3
17/04/2019 ห้อง ส.ป. 1
17/04/2019 NCD 1
17/04/2019 กลุ่มการพยาบาล 1
10/04/2019 NCD 1
10/04/2019 กลุ่มการพยาบาล 4
10/04/2019 งาน IT 1
10/04/2019 งานPalliative care 1
10/04/2019 งานประกัน 1
10/04/2019 งานผู้ป่วยนอก OPD 3
10/04/2019 งานผู้ป่วยใน WARD 2
10/04/2019 งานส่งเสริมฯ 4
10/04/2019 งานหน่วยจ่ายกลาง 1
10/04/2019 งานห้องคลอด LR 2
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก