หน้าที่ 
 จาก 54
รายการ 1 ถึง 20 จาก 1067
วันที่กลุ่มการฯลงแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือเข้า
15/02/2019 ห้องบัตร/เวชระเบียน 3
15/02/2019 NCD 5
15/02/2019 กลุ่มการพยาบาล 18
15/02/2019 งาน IT 5
15/02/2019 งานPalliative care 5
15/02/2019 งานประกัน 8
15/02/2019 งานผู้ป่วยนอก OPD 5
15/02/2019 งานผู้ป่วยใน WARD 6
15/02/2019 งานส่งเสริมฯ 7
15/02/2019 งานหน่วยจ่ายกลาง 4
15/02/2019 งานห้องคลอด LR 5
15/02/2019 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER 6
15/02/2019 งานให้คำปรึกษา/จิตเวช 9
15/02/2019 ทราบเข้าแฟ้ม 4
15/02/2019 ทีมคร่อม IC 2
15/02/2019 ประชาสัมพันธ์ 6
15/02/2019 ห้อง ส.ป. 7
14/02/2019 ทราบเข้าแฟ้ม 9
14/02/2019 ทีมคร่อม IC 5
14/02/2019 ประชาสัมพันธ์ 3
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก