บันทึกขอใช้ห้องประชุม

 
 
 
Page 
 จาก 64
จำนวนรายการ 1 ถึง 20 จาก 1261
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 21/08/2020 08:30:00 16:30:00 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 70 รออนุมัติ 07/08/2020 11:20:02
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 27/08/2020 08:00:00 16:00:00 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะเรื่องสารพิษตกค้างในร่างกายในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 รออนุมัติ 07/08/2020 11:22:44
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 08/08/2020 08:00:00 16:00:00 โครงการเสริมสานพลังลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 รออนุมัติ 07/08/2020 11:27:15
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 20/08/2020 09:00:00 16:30:00 ประเมินSRRT วัดโบสถ์ ภายนอก ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร 10 รออนุมัติ 07/08/2020 12:55:06
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 20/08/2020 08:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลงานประจำปี 2563 ภายใน ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร 50 รออนุมัติ 07/08/2020 12:57:29
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 21/08/2020 08:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลงานประจำปี 2563 ภายใน ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร 50 รออนุมัติ 07/08/2020 12:59:14
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 06/08/2020 09:00:00 16:30:00 วาระ กกบ.ฝ่ายการฯ ภายใน วิมลวรรณ รัศมี 15 รออนุมัติ 05/08/2020 16:03:42
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 10/08/2020 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ออนไลน์ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 13 อนุมัติ 03/08/2020 10:21:46
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 11/08/2020 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ออนไลน์ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 13 อนุมัติ 03/08/2020 10:23:24
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 12/08/2020 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ออนไลน์ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 13 อนุมัติ 03/08/2020 10:24:22
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 13/08/2020 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ออนไลน์ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 13 อนุมัติ 03/08/2020 10:25:16
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 14/08/2020 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ออนไลน์ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 13 อนุมัติ 03/08/2020 10:27:49
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 04/08/2020 13:00:00 16:30:00 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบแบบประเมินตนเองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2563 ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 อนุมัติ 31/07/2020 13:35:09
งานส่งเสริมฯ ราชาวดี 31/07/2020 13:30:00 16:30:00 ให้บริการรับเรื่องขอความช่วยเหลือศูนย์ไร้ที่พึ่งวังทอง ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 15 อนุมัติ 30/07/2020 10:41:43
งาน IT ราชาวดี 24/07/2020 09:00:00 16:30:00 ทีม IT สสจ.ตรวจเยี่ยมระบบ ภายนอก อนุพันธ์_admin 6 อนุมัติ 23/07/2020 19:55:09
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 22/07/2020 09:30:00 16:30:00 กกบ พยาบาล ภายใน วิมลวรรณ รัศมี 15 อนุมัติ 22/07/2020 08:32:36
งานแผนไทย เนรมิตร(PCU) 07/08/2020 08:00:00 16:00:00 อบรมโครงการพอกยาสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า ภายนอก นางสาวศิริลักษณ์ เกี่ยวพันธุ์ 60 อนุมัติ 21/07/2020 08:40:40
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU ราชาวดี 21/07/2020 09:00:00 15:30:00 งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายนอก จารุนัย คำมิ่ง 20 อนุมัติ 20/07/2020 10:14:18
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 20/07/2020 08:30:00 16:00:00 ให้ความรู้แก่ อสม. แกนนำโครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 140 อนุมัติ 17/07/2020 09:06:33
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 21/07/2020 08:30:00 12:00:00 ประชุม ปปส. ยาเสพติดของตำบล ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 40 อนุมัติ 17/07/2020 09:08:08