บันทึกขอใช้ห้องประชุม

 
 
 
Page 
 จาก 58
จำนวนรายการ 1 ถึง 20 จาก 1158
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ฝ่ายทันตกรรม กังสดาล(ตึกใหม่) 26/02/2020 09:30:00 12:00:00 นิเทศน์นักศึกษาฝึกงานหลักสูตรสาธรณสุขศาสตร์ สาชาวิชาทันตสาธารณสุข ภายนอก สุนิศา วิเชียรสรรค์ 10 รออนุมัติ 24/02/2020 14:38:39
งานPalliative care ราชาวดี 28/02/2020 13:30:00 16:00:00 พัฒนางานการดูแลแบบประคับประคอง ภายใน อรพินธ์ กันไทย 10 รออนุมัติ 24/02/2020 16:55:12
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 24/02/2020 08:30:00 16:30:00 COVID-19 ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 40 อนุมัติ 21/02/2020 11:04:59
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ราชาวดี 02/03/2020 13:00:00 16:30:00 อบรม BCLS ภายใน เรณู สุขอ่วม 40 อนุมัติ 21/02/2020 11:20:36
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ราชาวดี 03/03/2020 13:00:00 16:30:00 อบรม BCLS ภายใน เรณู สุขอ่วม 40 อนุมัติ 21/02/2020 11:22:14
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ราชาวดี 04/03/2020 13:00:00 16:30:00 อบรม ACLS ภายใน เรณู สุขอ่วม 40 อนุมัติ 21/02/2020 11:23:14
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ราชาวดี 06/03/2020 13:00:00 16:30:00 อบรม ACLS ภายใน เรณู สุขอ่วม 40 อนุมัติ 21/02/2020 11:24:36
งานธุระการ กังสดาล(ตึกใหม่) 03/03/2020 08:00:00 16:30:00 สอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 20 อนุมัติ 21/02/2020 11:27:20
งานธุระการ กังสดาล(ตึกใหม่) 06/03/2020 08:00:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างรายวัน ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 20 อนุมัติ 21/02/2020 11:28:30
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 27/02/2020 08:00:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 20 รออนุมัติ 21/02/2020 13:35:31
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 21/02/2020 13:00:00 16:00:00 ทำหน้ากากอนามัย ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 20/02/2020 09:50:57
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 24/02/2020 16:00:00 18:00:00 รับกาชาดและทีมจังหวัด ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 20/02/2020 09:52:33
งานให้คำปรึกษา/จิตเวช กังสดาล(ตึกใหม่) 21/02/2020 08:00:00 12:00:00 ประเมินการจัดตั้งหน่วยงานจิตเวชและยาเสพติด ภายใน ประพัฒสรณ์ อมรพิพัฒน์ 20 อนุมัติ 19/02/2020 08:57:52
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 18/02/2020 13:00:00 15:00:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ PCU ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 14 อนุมัติ 18/02/2020 10:40:23
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 19/02/2020 08:30:00 16:30:00 กกบ.ฝ่ายการพยาบาล ภายใน สายชล ดีอินทร์ 10 อนุมัติ 18/02/2020 14:16:41
เทคนิคการแพทย์(LAB) ราชาวดี 17/03/2020 09:00:00 13:00:00 รับการตรวจเยี่ยมติดตามภายใน ภายนอก ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร 11 อนุมัติ 14/02/2020 10:44:55
เทคนิคการแพทย์(LAB) ราชาวดี 21/02/2020 09:30:00 16:00:00 มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ภายใน ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร 17 อนุมัติ 14/02/2020 10:46:33
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ราชาวดี 18/02/2020 13:00:00 16:30:00 conference ภายใน เรณู สุขอ่วม 15 อนุมัติ 13/02/2020 08:38:50
เทคนิคการแพทย์(LAB) ราชาวดี 29/03/2020 08:30:00 16:30:00 ประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ Re La3 ภายนอก ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร 8 อนุมัติ 13/02/2020 11:31:48
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 14/02/2020 08:30:00 12:00:00 ประชุมประจำเดือน อสม. ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 150 อนุมัติ 12/02/2020 10:19:18