หน้าที่ 
 จาก 39
รายการ 1 ถึง 20 จาก 766
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
งานให้คำปรึกษา/จิตเวช ราชาวดี 27/12/2018 13:00:00 16:00:00 คปสอ.งานสุขภาพจิต ภายใน ประพัฒสรณ์ อมรพิพัฒน์ 20 รออนุมัติ 14/12/2018 11:26:17
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 13/12/2018 09:00:00 16:30:00 การนำเสนอทีมคร่อม ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 09:15:39
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 17/12/2018 08:30:00 16:30:00 ทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 13:39:51
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 18/12/2018 08:30:00 16:30:00 ทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 13:41:03
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 20/12/2018 08:30:00 16:30:00 ทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 13:42:04
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 21/12/2018 08:30:00 16:30:00 ทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 13:42:54
งานธุระการ กังสดาล(ตึกใหม่) 17/12/2018 09:00:00 12:00:00 ประเมิน พกส. ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 8 อนุมัติ 11/12/2018 11:43:51
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER กังสดาล(ตึกใหม่) 12/12/2018 09:00:00 16:30:00 conference case นักศึกษา ENP ภายใน นภาวี ตรีมูล 8 อนุมัติ 11/12/2018 16:52:46
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 06/12/2018 10:30:00 12:00:00 กกบ ฝ่ายการพยาบาล ภายใน วิมลวรรณ รัศมี 12 อนุมัติ 06/12/2018 09:33:00
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 06/12/2018 13:30:00 16:30:00 ทีมนำ ภายใน วิมลวรรณ รัศมี 12 อนุมัติ 06/12/2018 09:34:07
งานPalliative care ราชาวดี 12/12/2018 08:30:00 16:00:00 THai COC สัญจร ภายใน อรพินธ์ กันไทย 30 อนุมัติ 06/12/2018 15:04:17
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 03/12/2018 09:00:00 16:30:00 ตัวชี้วัด THIP ภายใน วิมลวรรณ รัศมี 10 อนุมัติ 03/12/2018 08:49:26
งานsupply ราชาวดี 04/12/2018 13:30:00 16:30:00 งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใน นิตยา นวลบุ 15 ยกเลิกการจอง 03/12/2018 09:57:02
งานsupply ราชาวดี 11/12/2018 13:30:00 16:30:00 ทีมIC เตรียมรับHA และสรุปผลการดำเนินงาน ภายใน นิตยา นวลบุ 15 อนุมัติ 03/12/2018 10:19:05
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 04/12/2018 13:00:00 16:00:00 ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 03/12/2018 11:16:01
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 07/12/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมอสม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 รออนุมัติ 03/12/2018 11:17:44
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 11/12/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 รออนุมัติ 03/12/2018 11:18:57
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 25/12/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 รออนุมัติ 03/12/2018 11:20:09
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 30/12/2018 08:30:00 12:00:00 กิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 รออนุมัติ 03/12/2018 11:24:06
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 05/12/2018 08:30:00 12:00:00 อมรมการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 20 รออนุมัติ 03/12/2018 11:25:23
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.