หน้าที่ 
 จาก 40
รายการ 21 ถึง 40 จาก 797
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 09/01/2019 08:30:00 16:30:00 งานการเงิน ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 02/01/2019 09:57:19
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 02/01/2019 14:30:00 16:00:00 เตรียมทีมรับผ้าป่า 26 มกราคม2561 ภายใน วิมลวรรณ รัศมี 15 อนุมัติ 02/01/2019 14:14:48
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 07/01/2019 08:30:00 16:30:00 ENV ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 อนุมัติ 02/01/2019 14:24:52
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 08/01/2019 08:30:00 16:30:00 ENV ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 ยกเลิกการจอง 02/01/2019 14:25:46
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 09/01/2019 08:30:00 16:30:00 ENV ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 อนุมัติ 02/01/2019 14:26:27
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 03/01/2019 12:30:00 16:30:00 ทีม สสจ มานิเทศ RDU ภายนอก กานติมา สุขโฉม 20 อนุมัติ 31/12/2018 11:09:49
งานsupply ราชาวดี 16/01/2019 08:30:00 16:00:00 เตรียมรับประเมินติดตามเฝ้าระวังAFP &โรคหัด จากทีมสสจ.และสคร2 ภายนอก นิตยา นวลบุ 30 อนุมัติ 31/12/2018 17:15:09
NCD ราชาวดี 14/01/2019 13:00:00 16:30:00 นิเทศงาน CKD ภายนอก ทิวารัตน์ คำเครือคง 20 ยกเลิกการจอง 27/12/2018 15:37:17
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 24/12/2018 08:30:00 16:30:00 ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 20/12/2018 12:06:59
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 28/12/2018 08:30:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 40 อนุมัติ 20/12/2018 12:08:22
งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 25/12/2018 13:00:00 16:00:00 Conferane ภายใน อำพร วริทุม 15 อนุมัติ 18/12/2018 14:50:11
งานให้คำปรึกษา/จิตเวช ราชาวดี 27/12/2018 13:00:00 16:00:00 คปสอ.งานสุขภาพจิต ภายใน ประพัฒสรณ์ อมรพิพัฒน์ 20 ยกเลิกการจอง 14/12/2018 11:26:17
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 13/12/2018 09:00:00 16:30:00 การนำเสนอทีมคร่อม ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 09:15:39
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 17/12/2018 08:30:00 16:30:00 ทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 13:39:51
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 18/12/2018 08:30:00 16:30:00 ทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 13:41:03
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 20/12/2018 08:30:00 16:30:00 ทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 13:42:04
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 21/12/2018 08:30:00 16:30:00 ทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 13/12/2018 13:42:54
งานธุระการ กังสดาล(ตึกใหม่) 17/12/2018 09:00:00 12:00:00 ประเมิน พกส. ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 8 อนุมัติ 11/12/2018 11:43:51
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER กังสดาล(ตึกใหม่) 12/12/2018 09:00:00 16:30:00 conference case นักศึกษา ENP ภายใน นภาวี ตรีมูล 8 อนุมัติ 11/12/2018 16:52:46
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 06/12/2018 10:30:00 12:00:00 กกบ ฝ่ายการพยาบาล ภายใน วิมลวรรณ รัศมี 12 อนุมัติ 06/12/2018 09:33:00
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.