ดูข้อมูล

กลุ่ม NCDs
ชื่อข้อมูล monitor
ขอบเขคข้อมูล
วันที่จัดทำ
แหล่งอ้างอิง
หมายเหตุ
1. Secondary Prevention ผู้ป่วยNCDเทียบกับจำนวนประชากร ภาพ CUP 05/07/2023 ฐานข้อมูล HDC สร้างรายงานเอง
2. Primary Prevention เปรียบเทียบประชากรกลุ่มไม่ป่วยแบ่งตามอายุ ภาพ CUP 05/07/2023 ฐานข้อมูล HDC สร้างรายงานเอง