เลือกดูรายงาน

หมวดหมู่รายงาน
ชื่อรายงาน(Linkรายงาน)
วันที่จัดทำ
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่ปรับแก้
Fee schedule fee schedule เคลือบฟลูออไรด์เด็ก 4-12ปี 07/01/2020 08/01/2020
Fee schedule fee schedule เคลือบหลุมร่องฟันถาวรในเด็ก 6-12 ปี 08/01/2020 08/01/2020
Fee schedule fee schedule ANCครั้งที่1 และตรวจสุขภาพช่องปาก,ขัดและรักษาฟัน(3008,3009) 10/01/2020 10/01/2020
Fee schedule fee schedule ใส่ห่วงและฝังยาคม(FP001,FP002) 15/01/2020 15/01/2020
DHDC ข้อมูลบัญชี 1(person)แยก typearea 17/12/2019 17/12/2019
DHDC ทะเบียน NCD แยกตามกลุ่มโรคและหน่วยบริการ 17/12/2019 17/12/2019
กองทุนต่าง ๆ ระบบรายงานการโอนเงิน สปสช. 01/09/2020 01/09/2020
กองทุนต่าง ๆ ระบบรายงานสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 15/09/2020 15/09/2020
คู่มือต่าง ๆ คู่มือการทำเคลม อปท. โดยใช้โปรแกรมส่งออกhosxp_eclaim & e-claim ส่ง สปสช. 25/01/2021 25/01/2021
คู่มือต่าง ๆ คู่มือการจัดทำระบบเคลมประกันสังคมในส่วนของ รพสต. 25/01/2021 25/01/2021
ระบบe-claim สรุปข้อมูลเคลม Palliative Care 21/09/2020 21/09/2020