จัดการระบบรายงาน

มีค่าเหมือน
มีค่าเหมือน
  
หมวดรายงาน
ชื่อรายงาน
วันที่สร้างรายงาน
วันที่อัพเดทรายงาน
หมายเหตุ
1. รถและพรบ.รถ รายงานการสำรวจรถและพรบ. http://122.154.200.114:81/rep/Reports.PHP/JS/car_watbot_chk.php 17/11/2019 20/11/2019  
2. การจัดการจุดเสี่ยง รายงานจุดเสี่ยงปัจจุบัน http://122.154.200.114:81/rep/Reports.PHP/JS/point_risk.php 13/11/2019 20/11/2019  
3. การจัดการจุดเสี่ยง รานงานการแก้ไขจุดเสี่ยง http://122.154.200.114:81/rep/Reports.PHP/JS/point_risk_edit.php 19/11/2019 20/11/2019  
4. รถและพรบ.รถ รายงานสำรวจ พรบ.แยกรายหมู่ http://122.154.200.114:81/rep/Reports.PHP/JS/car_watbot_chk_moo.php 21/11/2019 21/11/2019  
5. การจัดการจุดเสี่ยง รายละเอียดจุดเสี่ยง อ.วัดโบสถ์(พร้อมภาพประกอบ) http://122.154.200.114:81/rep/Reports.PHP/JS/point_risk_list.php 22/11/2019 22/11/2019  
6. กิจกรรม กวดขันวินัยการจราจร http://122.154.200.114:81/rep/Reports.PHP/JS/car_watbot_mc.php 13/12/2019 13/12/2019